સફળતા - એ શું વળી ?

11:25 AM
નાનપણથી જ પ્રાઈમરીમાં  પેલો સુવિચાર બધાને ગોખવી દીધો હોઈ છે " મહેનત એ સફળતાની ચાવી છે" . ક્યારેય વિચાર્યું કે આ સાલી સફળતા શું છ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.