કેવી હશે મારી પ્રેયસી ..!!!(૧૮ વર્ષ ના યુવાન ની ડાયરી ..!!!!)

10:55 AM
આમ તો લગભગ ૧૬ વર્ષ થી જ તરુણો ના મગજ માં ઉભરા આવવા ના શરુ થઇ જાય છે પણ આપણે એક ૧૮ વર્ષ ના કાલ્પનિક યુવાન નાં મગજ માં એની પ્રેયસી માટે કેવા ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.