બૂક રીવ્યુ - નીરજા ભાર્ગવ by અશ્વિની ભટ્ટ

01:53 PM
અશ્વિની ભટ્ટને આમ તો મેં બહુ વાંચેલા નહિ, પણ વખાણ બહુ સાંભળેલા. આ નવલકથાની પહેલા મેં એમની આયનો વાંચેલી જે થોડી હોરર ટાઈપ હતી જે મને ઠીક ઠાક ...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.