પ્રેમ નો પહેલો અનુભવ

06:35 PM
(એન્જીનીયરીંગ ની થીયરી માં જેમ હોઈ છે એમ અહી આપણે માતા પિતા નો પ્રેમ, ભગવાન નો પ્રેમ, રાષ્ટ્ર પ્રેમ વગેરે ને સર્વાનુમતે સ્વીકારી લઈશ...
3 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.