પ્રેમનો પહેલો અનુભવ

06:35 PM
(એન્જીનીયરીંગની થીયરીમાં જેમ હોઈ છે એમ અહી આપણે માતા-પિતાનો પ્રેમ, ભગવાનનો પ્રેમ, રાષ્ટ્રપ્રેમ વગેરેને સર્વાનુમતે સ્વીકારી લઈશું ઓકે...
3 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.