જીંદગીમાં પહેલી વખત કુદરતી બરફ જોયો

10:58 AM
જ્યારે જ્યારે કોઈ બરફની ચાદરથી ઢંકાયેલ પર્વતો વૃક્ષોનો ફોટો જોઉં ત્યારે એવું લાગે કે બસ અહી એક વાર જવું છે. સ્વર્ગની કલ્પના કરીએ તો એમાં બરફ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.