પૂછવા ની કળા

06:53 PM
આ ટાઇટલ વાંચી ને થયું હશે કે આ "પૂછવાની કળા " એટલે શું વળી ? ઘણા લોકો ને તમે રસ્તો પૂછતા જોયા હશે . સામે વાળા રસ્તો કેવી રીતે બતા...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.