હું અને ક્રિયાંશ -1

05:50 PM
આજે ક્રિયાંશ ત્રણ વર્ષનો થયો. ત્રણ વર્ષથી એ મારો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ કહી શકો. એક તો વર્ક ફ્રોમ હોમના લીધે મને એની સાથે રહેવા પૂરો સમય મળે છે એટલે...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.