ખુશીઓનું સરનામું !

11:30 AM
ખુશીઓનું સરનામું ! જીમમાં એક કલાક પરસેવો પાડ્યા પછી એ શરીરને ઠંડુ પાડવા પંખા નીચેની ખુરસી પર બેઠી. હાથમાં મોબાઈલ લઇ થોડીવાર સર્ફિંગ ક...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.