લવ યુ એસ અ ફ્રેન્ડ !

07:56 PM
સેનારીઓ -૧ ૧૯૮૦ નો એ સમય હતો .ઉનાળા નાં વેકેશન હતા . આજે મસ્ત ઉનાળા ની બપોર હતી , એકદમ સુમસામ . એક તરુણ પોતાના રૂમ માં રેડિયો પાર વિવિધ ભ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.