લેબલ short story સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ short story સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

"બા"- ખુશીઓનું સરનામું -5

11:58 PM
બા ગુજરી ગયા એને મહિનો થયો. અરે જતા જતા કેવી જીંદગી જીવતા ગયા, કોઈએ કાંઈ ધ્યાન જ ના આપ્યું. ઘરની બહાર ડેલી પાસે એકલા પડ્યા પડ્યા એમ જ ઉ...
0 Comments
Read

ગણો - ખુશીઓનું સરનામું – ૪

10:51 AM
શહેરની એકદમ નજીકમાં જ પોતાના આનંદમાં જીવતું સાવ નાનકડું ગામ છે. અત્યાર સુધી નાનકડું ગણાતું આ ગામ શહેરની હદમાં આવી રહ્યું છે. અથવા એમ કહીએ ...
0 Comments
Read

શોર્ટ સ્ટોરી - અક્ષરની મનોવ્યથા, પ્રેમ અને કેરિયર !

09:37 PM
શહેરથી થોડે દુર ,  વાહનના ધુમાડા અને ઘોંઘાટ પહોચે નહિ એટલે દુર અક્ષરની કોલેજ   હતી. વૃક્ષોની વચ્ચે એકદમ નાનું તળાવ , તળાવના કિનારે રમવાનું...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.