કોરોના - સેકન્ડ વેવ - આ વખતે ઊંઘતા ઝડપાયા

12:13 PM
ઓગસ્ટ 2020માં એક જ દિવસના એક લાખ કેસ નોંધાયા પછી ભારતમાં કોરોનાના કેસનો આંકડો સતત ઘટી રહ્યો હતો. નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં થોડાક કેસ વધ્યા પછી 202...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.