લેબલ લાગણી સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ લાગણી સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ઈમોશન્સ, ફીલિંગ્સ - માણસ ને માણસ બનાવતી લાગણીઓ

08:01 PM
લોકો કહે છે કે માણસ માટીનો બનેલો છે. પણ મારું માનવું છે કે માણસ લાગણીઓનો બનેલો છે . માણસને અન્ય પ્રાણીઓથી જુદું પડતું કૈક હોઈ તો એ છે લાગ...
2 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.