એલેપ્પી - ભારતનું વેનિસ !

09:08 PM
ભાગ ૧ - મુન્નારની મુલાકાત નાં વાંચ્યું હોય તો અહી ક્લિક કરીને વાંચો.   મુન્નારથી એલ્લેપી કેવી રીતે જવું, અને એલેપ્પી જઈને ક્યાં રહેવું વ...
0 Comments
Read

મુન્નાર - કેરેલાનું સુંદર હિલ સ્ટેશન !

12:50 PM
આ વખતે ગાંધીજયંતી અને શની-રવિની રજાઓમાં કેરેલા જવાનું નક્કી કર્યું. હંમેશાના નિયમ મુજબ વધુ સ્થળનાં લઇ પાંચ દિવસમાં ફક્ત ૨ જ સ્થળે ફરવાનું ન...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.