મુન્નાર - કેરેલાનું સુંદર હિલ સ્ટેશન !

12:50 PM
આ વખતે ગાંધીજયંતી અને શની-રવિની રજાઓમાં કેરેલા જવાનું નક્કી કર્યું. હંમેશાના નિયમ મુજબ વધુ સ્થળનાં લઇ પાંચ દિવસમાં ફક્ત ૨ જ સ્થળે ફરવાનું ન...
0 Comments
Read

છેલ્લી વખત ... !!

09:58 PM
જીવનમાં આપણને પહેલી વખતના અનુભવનો બહુ જ રોમાંચ હોય છે. પહેલી વખત બાળક ચાલે , એણે બોલેલો પહેલો શબ્દ , શાળાનો પહેલો દિવસ, પહેલું મેડલ, પહેલો ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.