શિયાળાની એ સોનેરી સવાર!

10:20 AM
ઉગે છે સુરખી ભરી રવિ મૃદુ હેમંત નો પૂર્વ માં ; ભૂરું છે,,નભ સ્વચ્છ સ્વચ્છ , દીસતી એકે નથી વાદળી : ઠંડો હિમભર્યો વહે અનીલ શો ઉત્સાહ ને પ...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.