ખુશીઓનું સરનામું -૩

12:28 PM
આજે વહેલી સવારમાં અક્ષરને નવા પ્રોજેક્ટ માટે શહેરથી થોડે દુર જમીન જોવા માટે જવાનું હતું. આ પ્રોજેક્ટ કંપની માટે ખૂબ જ મહત્વનો હતો. ડ્રાઈવર...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.