લેબલ શોર્ટ સ્ટોરી - જન્નતની હૂર ! સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ શોર્ટ સ્ટોરી - જન્નતની હૂર ! સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

પાર્ટ 6 - જન્નતની હૂર !

12:38 PM
પાર્ટ-1 વાંચવા અહીં ક્લિક કરો  આજે આખા ટાઉનનો માહોલ અલગ હતો. ભારતીયસેના બધા શિકારાઓની તલાશી લઇ રહી હતી. ટાઉનમાં હ્યુમન બોમ્બસ ઘુસ્યા હ...
2 Comments
Read

પાર્ટ 4- જન્નતની હુર !

12:37 PM
પાર્ટ-1 વાંચવા અહીં ક્લિક કરો  હવે આફતાબની તબયત સરખી થઇ ગઈ હતી. ઘરે એક મહિનો આરામ કર્યા  બાદ એ  ફરીથી હાલતો ચાલતો થઇ ગયો હતો. આ એક મહિ...
0 Comments
Read

પાર્ટ 5 - જન્નત ની હૂર !

12:29 PM
પાર્ટ-1 વાંચવા અહીં ક્લિક કરો  શરૂઆતમાંતો આફતાબને  ઝારા  વગર નો એક એક દિવસ એક એક વર્ષ જેવો લાગતો હતો. બે દિવસ પછી એને ફૂલો લેવા જવાનું ...
0 Comments
Read

પાર્ટ 3- જન્નતની હુર !

12:28 PM
પાર્ટ-1 વાંચવા અહીં ક્લિક કરો  રહેમાનચાચા અને ઝારાના પાપા અનવર , આફતાબ ને લઈને આવતા હતા. ઝારા  ઘરે બેઠા બેઠા  રડતી હતી. આફતાબ ને જોતા...
0 Comments
Read

પાર્ટ 2- જન્નત ની હુર !

12:08 PM
પાર્ટ-1 વાંચવા અહીં ક્લિક કરો  હવે રોજ ફૂલ લેવા રહેમાનચાચાને બદલે આફતાબ આવવા લાગ્યો. રોજ સવારે એ ઝારા ની રાહ જોતો તળાવ ની પાળીએ બે...
0 Comments
Read

પાર્ટ 1- જન્નતની હુર !

12:07 PM
શોર્ટ સ્ટોરી - જન્નતની હૂર !, કાશ્મીરની ઘાટીનો મૂડ  આજ કૈક અલગ જ હતો, હજુ તો સવાર ના 11 વાગ્યા હતા. સવારની ગાઢ ધુમ્મસ પછી આજ ઘણા દ...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.