બુકરીવ્યું - ક્રોસિંગ ગર્લ -1 - રવિ વિરપરિયા

09:53 PM
હજુ દુખિયારા પુરી કરું ત્યાં જ આ પુસ્તક વાંચવા માટે રાહ જોતું હતું. ક્રોસિંગ ગર્લનું  કવર પેજ જ એટલું મોહક છે કે લગભગ ઘરમાં બધાએ બુક જોઈ લીધ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.