છ મહિના વર્ક ફ્રોમ હોમ

12:27 PM
 વર્ક ફ્રોમ હોમ એટલે કે ઘરેથી છ મહિનાથી કામ ચાલુ છે. આમ તો 15 માર્ચથી જ કંપનીએ વર્ક ફ્રોમ હોમ આપી દીધેલું. ત્યારે થયેલું અઠવાડિયા માટે માંડ ...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.