લેબલ રોજબરોજ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ રોજબરોજ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

પાકીટ અને મોબાઈલ બધું ગયું - જાણે જિંદગી ફોર્મેટ થઈ ગઈ !

07:56 PM
શનિવાર, આજે રજા નો દિવસ હતો. સવાર થી જ ઘર મા કંટાળો આવતો હતો. ક્યાંક શહેરની બાર જંગલ મા જતો રહું, નદી કિનારે જઈ ને આરામ થી બુક વાંચું એવા બ...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.