મજા માં ને

08:58 AM
આજે સાંજે કંટાળી ને હુ ઘર ની બહાર નીકળ્યો ક્યાં આંટો મારવો કઈ ખબર ન હતી થોડો ગમગીન અને ઉદાસ હતો . કાંડા ઘડિયાળ માં જોયું તો હજુ ૬ વાગવા માં...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.