પહેલો વરસાદ .... અહા !

10:37 PM
પાન લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યા            જાણે મોસમનો પહેલો વરસાદ ઝીલ્યો રાજ,                             એક તરણું કોળ્યું ને તમે યાદ આ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.