આર્ટીકલ ઈમેઈલમાં મેળવવા તમારું ઈમેઈલ સબમિટ કરો

એક પ્રેમ મેં પણ કર્યો હતો

Follow Me on Twitter -


Click here to Follow Me on Instagram

એક પ્રેમ મેં પણ કર્યો હતો




એક પ્રેમ મેં પણ કર્યો હતો
એ સૌથી અલગ હતો. એવો નાં કોઈ કરશે નાં કોઈએ કર્યો હશે



નાં કોઈ કપટ, નાં કોઈ મનમાં પાપ ,
નાં કાઈ ફાયદો જોયો , નાં કોઈ નુકશાન ,
નાં ક્યારેય જૂઠનો સહારો લીધો, નાં ક્યારેય સત્ય છુપાવ્યું ,
નાં ક્યારેય બનાવટ કરી , નાં કોઈ ખોટા વાયદા કર્યા ,
એકદમ નિર્દોષ, નિખાલસ અને સાચો ,
નાં મેં એને ગુલામ રાખી, નાં મેં એની સ્વતંત્રતા છીનવી
નાં ક્યારેય મેં ખોટી આશાઓ જગાડી, નાં ક્યારેય મેં એની આશાઓ ઠગારી ,
જેવો અંદરથી હતો એવો જ હું એની સામે રહ્યો , હમેશા !!






અને એટલે જ



કદાચ હું નિષ્ફળ ગયો !



એક પ્રેમ મેં પણ કર્યો હતો
એ સૌથી અલગ હતો. એવો નાં કોઈ કરશે નાં કોઈએ કર્યો હશે



- અંકિત સાદરીયા


Comment with Facebook