ભારે વરસાદ પછીનો "ઉઘાડ" !

01:59 PM
  સતત બે મહિનાથી આકાશમાં વાદળો ઘેરાયેલા છે જાણે ધરતી અને આકાશ વચ્ચે એક મજબૂત વાદળોનું આવરણ બની ગયું છે, પૃથ્વી અવકાશથી અલગ થઈ ગઈ છે! નથી સૂર...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.