સાઈકલ - મારો પણ જમાનો હતો

07:27 PM
યાદ છે પહેલા 90 ના દશકામાં શહેરોમાં ભાડે સાઇકલ મળતી? એક રૂપિયામાં અડધો કલાક, કલાક. ત્યારે બસ સાઇકલ ચલાવવા માટે એ ભાડેની સાઇકલ લેતા અને એ ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.