આ વરસાદી સાંજ છે

08:38 PM
અહી મસ્ત વરસાદ આવી રહ્યો છે ત્યારે રોમેન્ટિક મૂળ તો થવાનો જ ! આને કવિતા તો નાં કહી શકો પણ કૈક આડા અવળા શબ્દો ની ગોઠવણી કરી છે. વાંચો - ...
2 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.