રખડપટ્ટી - હાથણી માતા ધોધ - જાંબુઘોડા

05:33 PM
આમ તો જાંબુઘોડાનું આખું જંગલ જ મજેદાર છે એમ પણ ચોમાસા પછી પ્રકૃતિ ખીલી ઉઠે છે. ઘણા સમય થી વડોદરા હતો પરંતુ કોરોના અને પછી ક્રિયાંશના લીધે બહ...
0 Comments
Read

સોશિયલ મીડિયાના ગરબા

05:50 PM
મોટાભાગના ગરબાઓ સોસીયલ મીડિયા આવ્યું એ પહેલા લખાયેલા છે. અમુક માતાજીની ભક્તિ માટે લખાયેલા છે તો અમુક લોકગીતો છે. આ લોકગીતો આજના સમયમાં લખાયા...
0 Comments
Read

Add your comment -

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.