લેબલ ડાયરી સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ ડાયરી સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

કેવી હશે મારી પ્રેયસી ..!!!(૧૮ વર્ષ ના યુવાન ની ડાયરી ..!!!!)

10:55 AM
આમ તો લગભગ ૧૬ વર્ષ થી જ તરુણો ના મગજ માં ઉભરા આવવા ના શરુ થઇ જાય છે પણ આપણે એક ૧૮ વર્ષ ના કાલ્પનિક યુવાન નાં મગજ માં એની પ્રેયસી માટે કેવા ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.