મને એ નો ગમે અને એને હું !

હું અને ઈ, આમ તો એક જ ઘરમાં રહીએ 
મને એ નો ગમે અને એને હું ! એ મને છુપાઈ છુપાઈ ને જુએ, અને હું એને,
પણ એ મારી સામે નાં આવે અને હું એની સામે નાં જાવ 

એને જોઇને જ ચીતરી ચડે, કદાચ એને પણ મને જોઇને ચડતી હશે 
જેવો હું ઘરમાં પગ મુકું એ તુરંત ભાગીને છુપાય જાય કેવી એની મોટી મોટી આંખો અને એનો કલર !
ક્યારેક તો એને રૂમમાં જોઇને હું રૂમમાં જ નો જાવ
મને એ જરાય નો ગમે , અરે એને મારવી પણ નાં ગમે 
એને પણ હું નહિ ગમતો હોવ , કે મારાથી ડરતી હશે 


તો પછી એ ઘર છોડીને ચાલી કેમ નહી જતી હોઈ ? હું અને ઈ, આમ તો એક જ ઘરમાં રહીએ

મને એ નો ગમે અને એને હું ! 
પેલી ગરોળી જ સ્તો ! 


- હું અને ગરોળી !!


બોનસ -
-------------------------------------------------------- આ આપણે હોત
પણ તને ચશ્માં વગર દેખાતું જ નથી !!

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.