લેબલ ગરીબ મજુર ની કલમે સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ ગરીબ મજુર ની કલમે સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ગરીબ મજુર ની કલમે

05:26 PM
(નોંધ: આ પોસ્ટ મેં ફેસબુક માં  વાંચેલ હતી . મને બોવ જ ગમી હતી એટલે અહી થોડા ફેરફાર સાથે  શેર કરું છું ) એજ આથમતો સુરજ અને ઘરે આવતો મજુ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.