લેબલ જિંદગી સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ જિંદગી સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ગરીબ મજુર ની કલમે

05:26 PM
(નોંધ: આ પોસ્ટ મેં ફેસબુક માં  વાંચેલ હતી . મને બોવ જ ગમી હતી એટલે અહી થોડા ફેરફાર સાથે  શેર કરું છું ) એજ આથમતો સુરજ અને ઘરે આવતો મજુ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.