લેબલ પ્રેમ નું લોજીક સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ પ્રેમ નું લોજીક સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

પ્રેમ નું લોજીક !!!

12:24 PM
LOVE શિર્ષક વાંચી ને જ તમારું મન બોલી ઉઠશે "લવ માં તે કઈ લોજીક હોતું હશે " પણ મને થોડુંક લોજીકલી વિચારવાની ટેવ છે , હુ માંન...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.