લેબલ ભગવાન નું વોરંટ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ ભગવાન નું વોરંટ સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ભગવાનનું વોરંટ

10:47 AM
GOD VS PEOPLE આજે શું કરશું આપણે ?  આવતા જ નવા જોડાયેલા  પીએસઆઈ પ્રતાપે પૂછ્યું , હવાલદારે રોકડું પરખાવ્યું - "સાઈબ ઉપર થી ઓર્ડ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.