લેબલ રિક્ષાવાળો સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ રિક્ષાવાળો સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

આજે તો મરતા મરતા બચ્યો

08:41 PM
આજે મમ્મી પાપા જમીને આવવા નાં હતા એટલે  બપોરે જમવા નું લેવા જવાનું હતું . બપોરે ૧:૩૦ વાગ્યા ની આસપાસ હુ મારું સ્પ્લેન્ડર લઇ ને નીકળ્યો . રસ...
0 Comments
Read

Comment with Facebook

Blogger દ્વારા સંચાલિત.